Naar inhoud

Overheidsopdrachten

Gerelateerde info Praktische info

Bij het gemeentebestuur Aalter wordt de aankoop van goederen, diensten en werken op een volledige en correcte manier voorbereid, gegund en opgevolgd, rekening houdend met de economische, ecologische en sociale criteria die van toepassing kunnen zijn bij het toekennen van een opdracht. Daarnaast gebeurt een volledige opvolging van de geplande investeringen.

De cel Overheidsopdrachten zorgt voor de administratieve, deskundige ondersteuning bij de voorbereiding, de gunning, de uitvoering en de nazorg van elke overheidsopdracht, steeds in nauw overleg met de aanvragende cel, die voor de technische specificaties instaat.

Een overheidsopdracht is een overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen één of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners en één of meer aanbestedende overheden of overheidsbedrijven en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten. De overheidsopdracht voor werken heeft betrekking op hetzij het uitvoeren, hetzij zowel het ontwerpen als het uitvoeren van werken in het kader van één van de in bijlage I van de wet van 15 juni 2006 vermelde werkzaamheden of van een bouwwerk, dan wel het laten uitvoeren, met welke middelen ook, van een bouwwerk dat aan de door de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf vastgestelde behoeften voldoet. Een bouwwerk is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen. Een overheidsopdracht voor leveringen heeft betrekking op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten. Een overheidsopdracht die betrekking heeft op het leveren van producten en in bijkomende orde op plaatsings- en installatiewerkzaamheden wordt als een overheidsopdracht voor leveringen beschouwd.   Een overheidsopdracht voor diensten heeft betrekking op het verlenen van de in bijlage II van de wet van 15 juni 2006 bedoelde diensten. Een overheidsopdracht die zowel betrekking heeft op leveringen als op de in bijlage II van de wet van 15 juni 2006 bedoelde diensten, wordt als een overheidsopdracht voor diensten beschouwd indien de waarde van de desbetreffende diensten hoger is dan die van de in de opdracht opgenomen leveringen. Een overheidsopdracht die betrekking heeft op de in bijlage II van de wet van 15 juni 2006 bedoelde diensten en ten opzichte van het hoofdvoorwerp van de opdracht slechts bijkomstig werkzaamheden omvat als bedoeld in bijlage I van de wet van 15 juni 2006, wordt als een overheidsopdracht voor diensten beschouwd.  

Waarvoor kan je hier terecht?

Praktisch

Overheidsopdrachten

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail
venster sluiten

Update wateroverlast

Wateroverlast

Smeltende sneeuw zorgt plaatselijk voor wateroverlast in Aalter. Politie, brandweer en het gemeentebestuur volgen dit op. Volg zeker de verkeerssignalisatie! 

Niet-toegankelijke straten:

  • Buntelare, Zwagerhullestraat en Gottebeekstraat blijven voorlopig niet bereikbaar. (14/12, 15.00 u)

  • Het kruispunt Artemeersstraat/ Vinktsestraat en Beekstraat zijn afgesloten wegens hoge waterstand Poekebeek. Het blijft wachten tot het waterpeil van de Poekebeek is gezakt. (14/12, 15.00 u)

Toegankelijke straten:

  • Heirstraat (N409) is opnieuw vrij voor alle verkeer. (14/12, 12.00 u)
  • De situatie in het Kraenepoelpad is onder controle. De signalisatie is verwijderd. (14/12, 9.15 u). 

Gewijzigde huisvuilophaling (13/12 en 14/12)

  • De huisvuilophaling is op woensdag 13 december 2017 in een aantal straten niet kunnen doorgaan. Zijn de huisvuilzakken nog niet opgehaald? Haal ze dan binnen en bied ze op woensdag 20 december 2017  opnieuw aan.

  • Inwoners van de Gottebeekstraat, Kerselaarstraat en Vaart-Noord dienen op donderdag 21 december hun huisvuilzakken opnieuw buiten te zetten. Er was geen ophaling door de wateroverlast.

lees meer