Naar inhoud

Meetjeslandse gemeenten gaan samen voor een beter klimaat

Logo Meetjesland Klimaatgezond
Op 19 mei 2017 werd het startschot gegeven voor het ambitieus regionaal klimaatproject Meetjesland Klimaatgezond.

De veertien burgemeesters van het Meetjesland engageren zich om samen met de inwoners, bedrijven, handelaars, verenigingen en landbouwers in de streek een drastische vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren en om maatregelen te nemen om de negatieve effecten van de klimaatopwarming in de streek (verdroging, wateroverlast…) te verzachten.


Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant biedt een internationaal kader ter erkenning en ondersteuning van lokale overheden die een lokaal klimaat- en energiebeleid uitwerken. Aalter ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant in 2015 en verbond zich daarmee om tegen 2020 een vermindering van 20% van de CO2-uitstoot te realiseren op haar grondgebied. Samen met de inwoners en lokale actoren werd een lokaal klimaatactieplan opgemaakt met concrete acties en maatregelen om minder CO2 uit te stoten.

Samenwerken

De klimaatuitdaging voor het Meetjesland is groot. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) berekende dat de 14 gemeenten in 2011 samen 1,2 miljoen ton CO2 uitstootten. Het grootste aandeel daarvan wordt veroorzaakt door transport (40,2%). Ongeveer een kwart van de totale emissies (26,7%) komt van de gezinnen in het Meetjesland en 15,9% komt van de industrie. De dienstensector (inclusief de lokale overheden) en de landbouw nemen elk een kleiner aandeel voor hun rekening met respectievelijk 8,9% en 7,5%. Om de ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen van het Burgemeestersconvenant te realiseren, zal Aalter samenwerken met de andere gemeenten in het Meetjesland, de intercommunale Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen. Door de krachten en middelen te bundelen, kunnen we belangrijke schaalvoordelen realiseren. Zo kunnen we samen expertise opbouwen, klimaatacties uitwerken op intergemeentelijk niveau, werk maken van een breed draagvlak en alle inwoners en stakeholders in onze regio betrekken bij de ambitie om van het Meetjesland een klimaatgezonde regio te maken.

Datum van het bericht: dinsdag 18 juli 2017
Nieuwsoverzicht