Naar inhoud

Bevolkingscijfers

Op deze pagina brengen we via bijgevoegd document (zie downloads onderaan) louter cijfermateriaal samen vanaf de gemeentefusies van 1 januari 1977. Ze worden elk jaar aangevuld op basis van de eigen registratie in het bevolkingsregister (rijksregister). Dit gebeurt volgens de toestand op 1 januari. Deze cijfers wijken licht af tegenover de officiële cijfers, die pas later in het jaar door het Rijksregister worden bekendgemaakt. Het verschil is telkens van dezelfde grootorde en bedraagt ongeveer 0,05%. We behouden deze cijfers, daar we enkel alleen op die manier ook cijfers kunnen verstrekken per woonkern (die worden door het Rijksregister niet meegedeeld). Andere bronnen zoals www.lokalestatistieken.be geven slechts cijfers voor een korte periode (en soms ook niet de meest recente).

Voor cijfers van vóór 1977 kan je terecht in de dorpsmonografieën over de vier Aalterse gemeenten (zie ook Publicaties). Daarin zijn alle cijfers, met een bespreking, opgenomen vanaf de 17de eeuw tot en met 1976. In de delen over Bellem en Lotenhulle is in de Kroniek van Aalterse gebeurtenissen ook een bespreking van de recente bevolkingsevolutie opgenomen. In het laatste boek gaat die tot 2006. Deze vier boekdelen kan je raadplegen in de archiefleeszaal en ook ontlenen in de gemeentelijke bibliotheek.

Recente bevolkingsevolutie (2001-2015)

De dikke lijn geeft het algemene beeld weer, terwijl de andere lijnen de evolutie per woonkern geven. Het jaar 2001 is als uitgangspunt genomen en kreeg de waarde 100.

De grafiek geeft – in combinatie met de volgende – mooi aan dat groei gepaard gaat met het aansnijden van nieuwe woonprojecten (Lotenhulle, St.-Maria-Aalter en Aalter-centrum). Hij situeert zich vooral tussen 2007 en 2010 (jaarlijks meer dan 1%), om dan opnieuw af te nemen (vanaf 2011 tussen 0,1% en 0,8%). Aan het begin van deze eeuw was de groei nog iets trager (0,0 tot 0,3%).

De aard van de bevolkingsaangroei

De Aalterse bevolkingsevolutie vanaf 2001 kent bijna altijd een dubbele beweging. Veel conclusies zijn er niet aan vast te knopen, behalve dat een grotere groei doorgaans wordt veroorzaakt door een groter migratorisch overschot. In jaren van beperkte groei, is die veelal iets meer te wijten aan het natuurlijk accres. Bij een grotere bevolkingstoename, wordt het positief saldo geboorten-overlijdens ook iets groter, maar niet in dezelfde verhouding als het migratorische. De natuurlijke aangroei (als er sprake van is) situeert zich tussen 40 à 60 personen per jaar. De migratorische durft pieken tot bijna 200. Met andere woorden: de nieuwkomers zorgen niet voor een baby-boom.

Meer info