Naar inhoud

De cel Risicobeheer bestaat uit twee luiken, namelijk preventie en interne controle.

Veiligheid

Het luik preventie is drieledig:

 • Externe preventie: vanuit de verplichting dat de gemeente aan rampenvoorkoming dient te doen, wordt een Algemeen nood- en interventieplan opgemaakt. De cel staat in voor de opmaak van interventieplannen voor alle mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen op het grondgebied van de gemeente, bijvoorbeeld bij evenementen. De cel biedt eveneens ondersteuning bij de coördinatie in geval van rampen;
 • Veiligheidscoördinatie bij tijdelijke en mobiele werkplaatsen;
 • Het welzijn en de arbeidsveiligheid van de werknemers bij de uitvoering van hun werk garanderen.

Interne controle

Het gemeentedecreet verplicht de gemeentesecretaris om in overleg met het managementteam het algemeen kader van het intern controlesysteem vast te leggen en uit te bouwen om op die manier diverse organisatierisico’s in kaart te brengen en te beheersen. Volgens het principe van de functiescheiding staat deze cel los van andere diensten. De cel Kwaliteit en ICT staat in voor de coördinatie en de opvolging van de opmaak van de processen. De cel Risicobeheer zal zich vooral richten op de risico’s die zich bij de uitvoering van de processen voordoen.

Centraal voor de werking  van de cel zijn de artikelen 99 tot 101 van het gemeentedecreet. Hier worden de minimumvereisten van het interne controlesysteem vastgesteld:

Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over:

 1. het bereiken van de doelstellingen;
 2. het naleven van wetgeving en procedures;
 3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
 4. het efficiënt en economisch gebruik van middelen;
 5. de bescherming van activa;
 6. het voorkomen van fraude.

De cel Risicobeheer evalueert de huidige procedures en processen en stelt op basis van haar bevindingen verbetervoorstellen voor.

Praktisch

Risicobeheer

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail

Gerelateerde thema's

Nieuwsberichten

 • Update wateroverlast

  Smeltende sneeuw zorgde plaatselijk voor wateroverlast in Aalter. Politie, brandweer en het gemeentebestuur volgen dit op. Volg zeker de verkeerssignalisatie!
 • Schadevergoeding landbouwteelten voor droogte voorjaar 2017

  Een recente studie van het KMI wees uit dat de droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 uitzonderlijk was op een tijdsspanne van 20 jaar. De droogte werd dan ook officieel erkend als landbouwramp.
Nieuwsoverzicht